آبشار زیبای سنگین آباد

آبشار اول سنگین آباد در جنوب قروه اردیبهشت ۹۸

آبشار دوم سنگین آباد در جنوب قروه اردیبهشت ۹۸