آبشار سنگین آباد

روز جمعه ۲۶ بهمن ماه با تعدادی از همنوردان باشگاه قاجر به روستای سنگین آباد رفته از آنجا به آبشار رفتیم.

گزارش تصویری در ادامه مطلب…

همراه همنوردان بالای آبشار

همراه مهدی و مشتاق

از قروه ساعت ۸ صبح با دو ماشین حرکت کردیم.

امروز افتخار همراهی با یک همنورد جدید را داشتیم که برای اولین بار با ما آبشار می آمد.

ابتدا به پایین آبشار رفتیم.

نرگس همنورد خوب و جدید

بعد همگی به بالای آبشار و محل کارگاه رفتیم.

رحمان، محمد و بهار نیم ساعت قبل از ما آماده بودند و مشغول فرود از شیب یخی بودند.

به محض رسیدنم رحمان به من گفت حمایت کنم و خودش برای ترمیم لوله ها رفت.

محل کارگاه

رحمان مشغول ترمیم لوله ها

بهار هم از همنوردان سنندجی بود که برای تمرین و آموزش قروه آمده بود.

محمد در حال آموزش به بهار

بانوان شرکت کننده در برنامه این هفته

پس از صرف صبحانه تعدادی از همنوردان به کانی منصور رفتند.

همنوردان حدود دوساعتی پیش ما بودندسپس به قروه برگشتند اما تعدادی از ما جهت تمرین ماندیم.

مسیر برگشت همنوردان

پس از صعود و فرودهای همه همنوردان و با شروع آرام آرام بارش برف کارگاه را باز کرده ما هم آماده پایین آمدن شدیم.

همراه همنورد خوبم بهار از سنندج

 

محمد و رحمان از مربیان زحمتکش  و بانیان آبشار یخی سنگین آباد

همراه رحمان مربی گرانقدر

پس از جمع کردن وسایل همه با هم راهی پایین شدیم.

عکس پایانی

وقتی روستا رسیدیم  بارش برف قطع شد و کم کم بارش باران شروع شد و هوا بسیار عالی و دلچسب بود قدم زدن زیر باران واقعا لذت بخش بود.

این هفته هم با سپری کردن یک برنامه خوب و مفید ساعت ۱۳ به قروه رسیدیم.