آبشار یخی سنگین آباد

آبشار سنگین آباد در روستایی سنگین آباد قرار دارد این روستا در ۸ کیلومتری قروه می باشد.

مسیر آبشار تا روستا حدود ۴۰ دقیقه است.

جمعه گذشته ۵ بهمن و دیروز ۱۱ بهمن با تعدادی از همنوردان جهت بازدید آن رفتیم.

هفته گذشته دیواره عموی بیشتر یخزده بود اما وقتی دیروز رفتیم یخ آن خیلی کم شده بود و علتش بارش های باران هفته گذشته بود.

گزارش تصویری این دو برنامه…

هفته گذشته ۵ بهمن همراه مهدی و مشتاق در کنار درخت یخزده

دیروز ۱۲ بهمن مشتاق در کنار درخت یخزده

در هر دو برنامه ساعت ۸ از قروه حرکت کردیم.

چقدر با دیدن این منظره خوشحال شدیم.

همراه همنوردان ۵ بهمن

همنوردان ۵ بهمن در بالای آبشار

همراه همنوردان ۱۲ بهمن

همراه مشتاق ۱۲ بهمن در کنار شیب خفته و دیواره یخی

دیروز ۱۲ بهمن یکی از همنوردان اهل همدان (بهنام خانیان) هم همراه ما جهت صعود دیواره آمده بود.

همراه شاهین نادر از همنوردان باشگاه قاجر قروه و بهنام خانیان از همدان

در این برنامه شاهین با حمایت بهنام دو مسیر را صعود نمود.

۵ بهمن با همنوردان تا بالی آبشار رفته آنجا صبحانه را صرف کردیم. سپس تا چشمه منصور رفتیم حجم برف خیلی زیاد بود.

همراه مهدی و مشتاق در چشمه منصور ۵ بهمن

محل آب گذاری حهت دیواره یخی در کنار آبشار

همراه همنوردان در بالای صخره های آبشار