اولین صعود سال ۱۳۹۸به قله کولاوا

رور جمعه ۲ فروردین همراه تعدادی از همنوردان اولین صعود سال جدید را به قله کولاوا داشتیم.

گزارش تصویری این برنامه….

همراه همنوردان

همراه مهدی

همراه مشتاق

دورنمای قله کولاوا

همراه برادرم طیب، همسرشان و یهیه عزیز

قله کولاوا همراه همنوردان خوبم

قله کولاوا

همراه همنوردان در زیر قله

صرف صبحانه در زیر قله

همراه مهدی و مشتاق

همراه سمیه همنورد خوبم

همراه مهدی با درونمای قله

عکس پایانی همراه همنوردان خوبم