بازدید از غار زیبای کتله خور

روز شنبه ۲۸ اردیبهشت همراه خانواده و یکی از همنوردمان از غار زیبای کتله خور در استان زنجان بازدید کردیم.

گزارش تصویری این غار بینظیر…

همراه پسرانم مشتاق، میثاق، همسرش مهشید و همنورد خوبمان روژان

ساعت ۷:۲۰ از قروه بسمت بیجار حرکت کردیم سپس از آنجا وارد جاده زنجان شدیم پس از طی۴۵ کیلومتر بسمت جاده قیدار رفتیم.

پس از طی مسافت۲۰ کیلومتر  وارد روستای گرماب شده از آنجا به طرف غار کتله خور رفته ساعت ۹:۳۰ آنجا رسیدیم.

بجهت آنکه روز تعطیلی نبود ساعت ۱۰:۳۰ درب ورودی غار را باز کردند.

صرف صبحانه در کنار الاچبق های غار

همراه مشتاق و مهشید در کنار غار که هنوز باز نشده بود

ساعت ۱۰:۳۰ همراه آقای زنگنه از راهنمایان آنجا وارد غار شدیم بغیر از ما دو آقا هم از تهران آماده بودند.

همراه مشتاق

میثاق و مهشید

همراه میثاق و مهشید

عکس خانوادگی

همراه آقای زنگنه (راهنما) و همنورد خوبم روژان

تا ساعت ۱۲ ظهر داخل غار بودیم.

عکس دسته جمعی پس از بیرون آمدن از غار شدت آفتاب زیاد بود

ناهار را کنار همان آلاچبق ها صرف کرده و پس از استراحتی راهی قروه شدیم.

در بین راه گل های شقایق در همه جا جلوه گری می کرد.

همراه مهشید در میان شقایق ها

عکس پایانی

ساعت حدود ۱۸ در هوایی بارانی به قروه رسیدیم.

بار دیگر خاطرات خوب و لحظات بیادماندی رادر کنار عزیزان ثبت کردم.