برف می بارد…

 


برف می بارید و ما آرام

گاه تنها، گاه با هم، راه می رفتیم.
چه شکایت های غمگینی که می کردیم
یا حکایتهای شیرینی که می گفتیم.
«مهدی اخوان ثالث»