بهاران

در بهاران کی شود سرسبز سنگ

خاک شو تا گل بروید رنگ، رنگ