تمرین سنگنوردی در دیواره زرده سنگر

رور جمعه عمراه ۳۵ تن از همنوردان باشگاه قاجر جهت تمرین سنگنوردی به زرده سنگر رفتیم.

زرده سنگر در شرق روستای سنگین آباد قرار دارد.

سنگنوردان باشگاه قاجر ۹ مسیر بر روی این دیواره تا کنون گشایش کرده اند.

گزارش تصویری برنامه در ادمه مطلب..

اعضای شرکت کننده

دورنمای زرده سنگر

حمیدرضا اکبری

روز جمعه ساعت ۶ صبح با چند دستگاه ماشین از چهارراه مدرس بسمت روستای سنگین آباد حرکت کردیم.
پس از عبور از روستای قلعه ساعت ۶:۱۵ به سنگین آباد رسیدیم.
ماشین ها را در قسمت انتهایی روستا گذاشته و در صفی منظم راهی زرده سنگر شدیم.

عبور از باغ های روستای سنگین آباد

در ابتدای شیب مسیر منتهی به زرده سنگر حدود ۱۰ دقیقه نرمش آنجام دادیم.

پس از نرمش راهی دیواره شدیم.
ابتدا صبحانه را در کنار دیواره صرف نمودیم.

صرف صبحانه

پس از صرف صبحانه نکات آموزشی، ابزار شناسی و نکات ایمنی صعود توسط سرپرست برنامه(محمد ظاهری) برای نو آموزانی که در این برنامه شرکت کرده بودند،بیان شد.


محمد ظاهری در حال توضیح نکات آموزشی

سامان در حالا حمایت محمد

پس ازبیان نکات آموزشی محمد ظاهری مسیری را انتخاب نمود و نحوه ابزار گذاری در دیواره را آموزش داد.

پس از زدن کارگاه سامان عباسی به حمایت محمد بالا رفت.

سامان و محمد در کارگاه
بعد از ایجاد کارگاه تعدادی از شرکت کنندگان بصورت قرقره مسیر را صعود نمودند.

حدود دو سال بود که تمرین سنگنوردی نداشتم خوشبختانه این برنامه فرصتی شد تا دوباره دیداری با سنگ داشته باشم.

باحمایت سامان مسیر را تا کارگاه رفتم.

تعدادی از همنوردان این مسیر را صعود کردند.

در حال حمایت هستم

بعد از تمرین در این مسیر محمد ظاهری مسیر رحمان را برای ادامه تمرین انتخاب کرد.
این مسیر رول کوبی شده است، ابتدا محمد ظاهری بعنوان سرطناب اسلینگ ها را تا کارگاه که حدود ۲۵ متر می باشد، جا سازی کرد سپس چند تن از اعضا آن را صعود کردند.

صعود سرطناب توسط نوجوان باشگاه حمید رضا اکبری

این هم یک عکس یادگاری مادر پسری

همراه همنورد و مربی توانمند محمد ظاهری

همراه حمیررضا نوجوان توانمند باشگاه و عضو تیم ملی نوجوانان

پس چندین بار صعود و فرود کارگاه و اسلینگها توسط شاهین نادری جمع شد

عکس پایانی در کنار دیواره البته اکثر همنوردان برای ناهار رفتند.

پس از جمع کردن وسایل راهی روستا شدیم.

مسیر برگشت

مشتاق

ادر مسیر درخت های زیبای زالزالک جلوه نمایی می کرد.

ساعت ۱۶:۳۰ با اجرای یک برنامه بسیار متنوع و خاطرات خوب به خانه رسیدیم.