خداحافظی پاییز از کوچه باغهای قروه

 با آمدن اولین برف در قروه، درختان کم کم با پاییز هزار رنگ و زیبا خداحافظی نمودند.

این تصاویر مربوط به باغهای قروه در هفته گذشته می باشد 

آقای فایز صالحی عکاس خوب این تصاویر زیبای پاییزی