دیروز…..امروز…

دیروز….
سادگی زیباترین رنگ دنیا بود …..

امروز…
سادگی بزرگترین خطای آدم هاست…