زندگی یعنی…..

روزی از گلی پرسیدم:زندگی یعنی چی؟

گفت:«زندگی چیزی نیست جز بوی خوش و عطر من»

از سنگی پرسیدم:زندگی یعنی چی؟

گفت:«زندگی چیزی نیست جز استواری و قدرت من»

از رودخانه پرسیدم:زندگی یعنی چی؟

گفت:«زندگی چیزی نیست جز طراوت و پاکی من»

از انسانی پرسیدم:زندگی یعنی چی؟

گفت:«زندگی چیزی نیست جز مهر و محبت درون من»