سکوت برف……..

«برف کلامی که فقط

بر زبان سکوت جاری می شود

آنچه سبک می آید، برف

آنچه سنگین می گذرد، برف 

آسمان و زمین انگار، یک رنگ شده اند.»