شبمانی در قله بدر بلندترین قله استان کردستان

روز پنجشنبه ۱۳ خرداد ماه با ۹ تن از همنوردان باشگاه قاجر به قله بدر رفته و شب را زیر قله خوابیدیم و روز جمعه پیش همنوردان به پناهگاه آمدیم.

طبق مصوبه جدید قله بدر بلندترین قله استان کردستان شناخته شد که در جنوب قروه واقع شده است.

گزارش تصویری برنامه در ادامه مطلب..

همراه مهدی- مشتاق- صدیقه و طیب در قله بدر

روزپنجشنبه ساعت ۱۶ از چهارراه مدرس با دو ماشین وانت راهی شدیم.

پس از عبور از روستاهای قلعه- سرتیپ آباد- امین آباد حیاته بزرگ ساعت ۱۶:۳۰به آخرین روستا(پیر سلیمان)رسیدیم.

یکی از وانت ها را روستا گذاشته و کوله ها را با کاپرا تا شیب زیر پناهگاه برد ما هم از روستا راهی پناهگاه شدیم.

ساعت۱۷:۴۵ به پناهگاه رسیدیم.

پناهگاه همراه همنورد خوبم شمیم با تندیس زنده یاد سامان نعمتی

بعد ازبرداشتن آب ساعت ۱۸ راهی قله شدیم.

کمی بالاتر از پناهگاه یک دوراهی هست که ما بسمت  چپ رفتیم.

مسیر قله

ساعت ۲۰:۲۰ به قله رسیدیم.هوا داشت کم کم تاریک می شد.

قله

قرار این بود که بدون چادر در زیر قله بخوابیم جهت هم هوایی بیشتر.

جای صاف خیلی کم بود بالاخره به زحمت دو جای تقریبا مناسبی را پیدا کردیم.

شام را درکنار هم با نور ماه و ستارگان صرف کردیم.

ساعت حدود ۱۱ همگی در کیسه خوابهایمان خوابیدیم.

صبح ساعت ۶:۳۰ بیدار شدیم.

محل خواب

همراه مشتاق با طلوع آفتاب زیر قله

فردا صبح مجدد قله رفتیم.

مشتاق

همراه همنوردان

مهدی

پس ازگرفتن عکس راهی پناهگاه شدیم.

مابین قله بدر و وزیر به چند تن از همنوردان (شهرام- مهدی- رحمان و مرضیه) رسیدیم.

مسیر بین قله بدر  و وزیر با دورنمای قلل پریشان

مرضیه اهل قروه و ساکن تهران بود که جهت تعطیلات قروه آمده و با همنوردان باشگاه راهی قله بود.

بنده دوباره با تیم باشگاه قله رفتم.

همراه

همراه همنوردان مجددا در قله

همراه همنورد خوبم مرضیه

در قسمتهایی از مسیر هنوز برف بود.

ساعت ۱۰ صبح به پناهگاه رسیدیم. همنوردان زیادی آنجا بودند.

همنوردان حوضچه های پناهگاه را لایروبی کردند.

لایروبی حوضچه ها

کنار پناهگاه صبحانه را صرف کردیم.

صرف صبحانه

ناهار را هم پناهگاه بودیم.

همراه همنوردان درپناهگاه

ساعت ۱۶ راهی پایین شدیم.