شکسته دهر…


«باغبانی بنفشـه می‌انبود

 گفتش ای گوژپشت جامه‌کبود

 چه رسیده است از زمانه تورا

 پیر ناگشته درشکستی زود

گفت پیران شکسته دهرند

در جوانی شکسته باید بود»