صعود به دکل و النلریاتاقِِِِ

روز جمعه ۱۷ اسفند همراه تعدادی از همنوردان قصد صعود کولاوا نمودیم اما با توجه یه باد شدید و بوران تا دکل رفته از آنجا به النلریاتاق (حفره غار مانند نزدیک دکل) رفتیم.

آنجا همنوردان صبحانه را صرف کرده سپس از مسیر سبز بسمت سراب رفتیم.

گزارش تصوسری این برنامه….

النلریاتاقِ

مسیر سبز بل دورنمای کولاوا

همراه همنوردان خوبم

النلریاتاقِ

باد شدید در مسیر سبز

همراه همنوردان در سراب

بانوان

دورنمای کولاوا از سراب

در این برنامه هم با همنوردان جدیدی آشنا شدم که همیشه یکی از افتخاراتم در کنار آنها بودن است.