صعود به قله پریشان

گزارش جا مانده از شش ماهه دوم…

روز جمعه ۶ مهرماه با تعدادی از همنوردان باشگاه به پناهگاه و قله پیشان رفتیم.

گزارش تصویری در ادامه مطلب…

همراه همنوردان در پناهگاه پریشان

همراه مهدی در مسیر قله

صبح از قروه بسمت روستای نعمت آباد حرکت کردیم.

بانوان باشگاه در کنار پناهگاه

مشتاق در کنار پناهگاه

 همنوردان در قالب دو تیم  بسمت قله رفتند.

تیم اول مسیر قله

تیم اول قله پریشان

ما هم همراه تیم دوم بسمت قله حرکت کردیم.

تیم دوم در مسیر قله

تیم دوم تا نزدیکی قله رفت سپس منتظر تیم اول شد و با برگشتند.

تیم دوم

همگی با هم پناهگاه برگشته و پس از صرف ناهار مختصر به قروه برگشتیم.

همراه مهدی، مشتاق، برادرم طیب و همسرشان

همراه برادرم طیب

در مسیر برگشت بکی از روستاییان که جالیز خیار داشت ما را دعوت به چیدن خیار کرد.

جالیز خیار

این برنامه هم با خاطرات خوب به پایان رسید.