صعود به قله کولاوا از مسیر سبز

روز جمعه ۲۴ فروردین همراه تعدادی  از همنوردان باشگاه قاجر به قله کولاوا از مسیر سبز در جنوب قروه صعود کردیم.

این اولین صعود سال ۹۷ بود.

گزارش تصویری این برنامه…

قله کولاوا

همراه مهدی در مسیر سبز

ساعت ۶:۳۰ از چهاراه در هوایی ابری و کاملا بهاری بسمت کولاوا راه افتادیم.

تابلو پارک سنگی در ابتدای مسیر سبز

همراه بانوان باشگاه

یعد از یک ساعت به قله رسیدیم و در انبوهی از مه که قله را قرا گرفته بود صبحانه راصرف کردیم.

زیر مه در قله

شروع بارش

پس از حدود نیم ساعت پایین امدیم و باران هم شروع به بارش کرد و نزدیکی مسیر سبز باران شدت گرفت.

با سپری نمودن یک برنامه خوب ساعت ۱۰ صبح به حانه رسیدیم.