صعود به قله کولاوا ازمسیر ( النلریاتاق -دکل-معدن- دکل)

روزجمعه همراه ۱۵ تن از همنوردان صعود به قله کولاوا از مسیر دکل- النلریاتاق و معدن داشتیم.

اولین برف پاییزی را در نزدیکی های قله تجربه کردیم.

گزارش برنامه در ادامه مطلب….

قله کولاوا

معدن

همراه مهدی و مشتاق در مسیر دکل

روز جمعه ساعت ۱۰ صبح ازچهارراه مدرس با همنوردان بسمت کولاوا حرکت کردیم.

با توجه به پیش بینی هوا شناسی که اعلام بارش باران در ابتدای صبح جمعه را کرده بود، ما تصمیم گرفتیم دیرتر حرکت کنیم.

البته پیش بینی هوا شناسی کلا غلط از آب در آمد هوا فقط ابری بود  حتی قبل از ۱۰ صبح هوا کاملا آفتاب هم بود.

ما در هوایی کاملا ابری با بارش پراکنده برف بسمت دکل حرکت کردیم.

ابتدای مسیر دکل همراه همنوردان

حرکت بسمت دکل

ابتدا  زیر دکل یک غار کوچکی به نام (النریاتاق) وجود دارد که افسانه هایی هم در مورد آن می گویند، رفتیم.

دورنمای النریاتاق

مدتی را داخل النریاتاق نشستیم و راجع به افسانه های آن با هم صحبت کردیم.

النریاتاق

همراه پسرمشتاق و همنورد خوبم پروانه در النریاتاق

پس از استراحت از مسیر دکل راهی معدن شدیم.

این معدن چهار طبقه می باشد و ما ازطبقه دوم به طبقه چهارم رفتیم.

همراه بانوان در معدن در آخرین طبقه معدن

همراه مهدی و مشتاق

هوا همچنان مه آلود و بارش برف بیشتر می شد.

اما هوا پاییزی بسیار مطبوع بود.

مسیر قله

همراه همنوردان خوبم: سارا و شمیم در پای قله

قله کولاوا

همگی همنوردان به قله آمدند و بالای قله بارش برف کم شد اما همچنان هوا مه آلود بود.

همراه مشتاق در قله صخره ای کولاوا

همراه مهدی در قله

در مسیر برگشت همنوردای زیادی را در مسیر قله دیدیم.

وقتی پایین رسیدیم هوا کم کم باز شد اما قله همپنان زیر مه بود.

این برنامه هم با همه جذابیت خاص خودش به پایان رسید.