صعود به قله کولاوا

گزارش جا مانده..

روز ۱ آذر ماه با ۲۲ تن از همنوردان به قله کولاوا صعود نمودیم.

گزارش تصویری در ادامه مطلب..

گزارش برنامه..

ساعت ۶:۳۰ از چهارراه مدرس بسمت مسیر سبز حرکت کردیم.

طلوع زیبای آفتاب

هوا نسبتا سرد اما بسیار مطبوع بود. در مسیر چند گرگ دیدیم.

گرگ

پس از عبور از معدن به مسیر پاکوب منتهی به قله رسیدیم.

معدن

در این برنامه به ترتیب همنوردان سرقدمی و ته قدمی را تمرین  کردند.

بجهت بارش برف روزهای گذشته آثار برف تا زیر قله بود.

همراه مهدی با دورنمای قله

همراه مشتاق

پس از ساعتی به قله رسیده و زیر آن صبحانه را صرف کردیم.

صرف صبحانه

قله کولاوا با دورنمایی قلل بدر و پریشان

پس از ثبت خاطره ها از همان مسیر به پایین برگشتیم.

عکس پایانی در مسیر برگشت

ساعت ۱۰ به چهارراه رسیده و راهی منازل خود شدیم.