صعود به قله کولاوا

روز جمعه ۲۴ شهریور با تعدادی از همنوردان از مسیر سبز به کولاوا رفتیم در پای قله صبحانه راصرف سپس از مسیر سراب برگشتیم

نیم روز خوبی را در کنار همنوردان بار دیگر تجربه کردیم.

گزارش تصویری این برنامه….

 

دورنمای کولاوا

طلوع آفتاب

مسیر قله

دورنمای قله

بانوان تیم

صرف صبحانه در پای قله

همراه مهدی و مشتاق

دهانه غار کولاوا

مهدی در داخل غار