صعود به پریشان

روز پنجشنبه ساعت ۱۸ همراه خانواده و تعدای از همنوردان به سمت پناهگاه پریشان در جنوب قروه حرکت کردیم. همیشه ماشین  را تا آخرین روستا (نعمت آباد) می بردیم و از آنجا تا پناهگاه حدود یک ساعت است اما این دفعه ماشین ها را تا آخرین نقطه ای که جاده بود، بردیم و از آنجا تا پناهگاه نیم ساعت شد.

 

اعضای تیم

همراه مهدی

بیشتر مسیر پر از خارهای بلند بود. هوا هم خیلی خوب و خنک بود.

مسیر پناهگاه

پسرم میثاق که چندی پیش عروسی کرده بوود با همسرش در این صعود همراه ما بودند و عروسم برای اولین بار به پریشان و جهت شبمانی در پناهگاه می آمد.

میثاق و مهشید

مسیر پناهگاه همراه تعدادی از همنوردن

پس از نیم ساعت به پناهگاه رسیدیم و تعدادی از همنوردان پس از ما و تعدای هم شب نزد ما آمدند و شب خاطره انگیزی را در کنار هم داشتیم.

غروب پربشان

کنار پناهگاه املت درست کردیم جای همه همنوردانی که نیامده بودند واقعا خالی بود.

برادرم طیب و همنورد جدید آقا ناصر

صبح تعدادی از همنوردان جدید با برادرم طیب به قله رفتند.

قله پریشان طیب، شاهین و شیرین همنورد جدید

بعد از برگشتن تیم از قله صبحانه را صرف کرده و راهی قروه شدیم.

صرف صبحانه در کنار پناهگاه

این هم طیب و نوه اش حامی

چند عکس از این صعود …..

عکس خانوادگی

عکس خانوادگی همراه بردارم طیب

همراه خانواده و برادرم فردین و همسرشان ژیلا

بانوان گروه

ابن هم عکی ارغوان کوچولو (دختر برادرم فردین) که تا پناهگاه آمده بود

همراه ژیلا همنورد خوبم و زن داداش عزیزم

برادرم طیب عاشق واقعی طبیعت و بزرگمرد کوهستان