عروج آسمانی همنورد

رامین عزیز همنورد گرامی هنوز هم عروجت را باورم نمی کنم خیلی زود پر کشیدی.

زنده یاد رامین سنگین یکی از کوهنوردان و غارنوردان تلاشگر و توانمند  باشگاه قاجر بود که در اثر بیماری  روز ۱۰ تیر ماه روح پر فتوحش به عالم بالا پرواز نمود.

یادش همواره گرامی باد.