عشق به زندگی…

«بگذار هر روز دلیلی باشد برای زندگی
بگذار هر روز دریایی باشد فراموش نشدنی
بگذار هر روز عشقی باشد نثار کردنی
»