قوی سپید

«تو پنداری همان قوی سپیدی
که در دریای روحم آرمیدی
برآنی تا به دریا بازگردی
نمیدانی که با دریا چه کردی»