معرفی ارتفاعات قروه (پنجه لی)

کوه پنجه لی (لی در کردی به معنی مانند می باشد پنجه لی یعنی این کوه شبیه پنجه دست می باشد) از کوه های حاشیه زاگرس است که در ۲۶ کیلومتری جنوب باختری قروه و جنوب خاوری روستای قره بلاغ پنجه واقع شده و ۲۸۶۰ متر ارتفاع دارد. قله آن صخره ای می باشد و از دور قله های آن به حالت پنج انگشت مشخص است و این یکی از مهمترین جاذبه های این کوه می باشد همچنین رودخانه های گرد کانیه وچم سنگ سیاه از این کوه سرچشمه می گیرند.

مسیرهای صعود: جهت رسیدن به دامنه کوه از ۳ مسیر کنگره، مشیرآبادپنجه و قره بلاغ پنجه می توان به قله صعود کرد.
مسیر کنگره: از کیلومتر ۱۶ جاده قروه بسمت سنندج بعد از روستای گنجی توسط جاده شوسه می توان تا کنگره رفت سپس می توان از مسیر روستای حسین آباد و یا پشت روستای کنگره یکی از یالها را گرفته و بسوی قله حرکت کرد. نزدیک قله صخره ای، با احتیاط و دست به سنگ ادامه مسیر داده می شود. در تابستانها از کنگره تا قله ۳-۴ ساعت صعود می شود.

مسیر قره بلاغ پنجه: از کیلومتر ۱۸ جاده سنندج از کنار روستای کاظم آباد می توان از جاده آسفالته ادامه مسیر داد تا به روستای قاملو سپس معصوم آباد و بعد به سلسله رسید بعد از آن از جاده احمد آباد، ابتدا به آنجا سپس به قره بلاغ رفت و از آنجا یکی از یالها را گرفته و به طرف قله حرکت کرد زمان لازم صعود از روستا در تابستانها ۲-۴ و در زمستان ۳-۵ ساعت می باشد.

مسیر مشیر آباد پنجه: در ادامه مسیر سلسله به روستای لاله ای رسیده و از آنجا از جاده آسفالته خارج شده توسط راه شوسه به طرف سراب شیخ حسن و چاغر بلاغ حرکت کرده تا به روستای مشیرآباد پنجه رسید. از مشیر آباد پنجه تا قله را می توان ۱-۲ ساعته در تابستان و در زمستان ۲-۳ ساعته صعود نمود.

کوهنوردان گروه قاجر اولین صعود رسمی خود را شهریور سال ۱۳۵۴ بر فراز قله های صخرهای پنجه لی انجام دادند.

قله اول

قله پنجم