معنی انسان…..

بحث ایمان دگر و جوهر ایمان دگر است

جامه پاکی دگر وپاکی دامان دگر است

کس ندیدیم که انکار کند وجدان را

حرف وجدان دگر و گوهر وجدان دگر است

کس دهان را به ثناگویی شیطان نگشود

نفی شیطان دگر و طاعت شیطان دگر است….

کس نگفته است ونگوید که دد ودیو شوید

نقش انسان دگر ومعنی انسان دگر است

کس نیامد که ستاید ستم وتفرقه را

سخن از عدل دگر ، قصه احسان دگر است

هرکه دیدم بخدمت کمری بست بعهد

مرد پیمان دگر وبستن پیمان دگر است 

هرکه دیدیم بحفظ گله از گرگان بود

قصد قصاب دگر ، مقصد چوپان دگر است

هرکه دیدیم بهم ریخته احوالی داشت

موی افشان دگر و سینه پریشان دگر است

هرکه دیدیم دم از طاعت سلمانی زد

نام سلمان دگر وکرده سلمان دگر است

«معینی کرمانشاهی»