مقدم پاییز مبارک باد…

باز پاییز است
اندکی از مهر پیداست
حتی در این دوران بی مهری باز پاییز زیباست…