ویژگیهای کوهنورد واقعی

هر رشته ورزشی علاوه بر پرورش جسم، سعی دارد روح، روان و خلاقیت فرد را در عالیترین شکل خود به منصه ظهور رساند در نتیجه هر ورزشی خصوصیت خاص خود را دارد و مهمترین ویژگی اخلاقی کوهنوردان عبارتند از:

– به طبیعت عشق می ورزند و هنر زندگی را در سازگاری با طبیعت می بینند، نه ستیز و جنگ با آن ( هم هوایی نمونه بارز این سازگاری است). 

– از کندن و سوزاندن گلها، گیاهان و بوته ها پرهیز می کند.

– عاشقانه به رسیدن قله می اندیشند اما نه به هرشکلی. در صورت نرسیدن به قله، صعود مجدد را در برنامه ریزی آینده خود قرار می دهند. 

– شجاعت و احتیاط را با هم دارند و به زنده ماندن و برگشت سالم خود و همنوردان علاقمنداند. 

-رعایت حال همنوردان را می کنند و با آنها صادق هستند. دوست دارند باهم به قله برسند. 

-از اعتماد به نفس بالایی برخوردارند و روحیه تعاون از خصوصیت بارز آنهاست.

-همواره یاریگر حریف خود هستند و دست او را می گیرند و در صورت لزوم حمایتش می کنند. 

-امیدوار و با شهامت اند همواره قدرت اراده و استقامت خود را افزایش می دهند. 

– صبر و شکیبایی از صفت بارز آنهاست. با همنوردان تبادل نظر می کنند و به دیگران احترام می گذارند و نظر آنها را محترم می شمارند.