پرواز با خورشید


آنگاه که به صد شوق چو مرغان سبکبال

پر می گیرم ازین بام و به سوی تو بیایم

خورشید، از آن دور از آن قله پر برف

آغوش کند باز همه مهر و همه ناز

سیمرغ طلایی پروبالی است که چون من

از لانه برون آمده دارد سر پرواز

پرواز به آنجا که نشاط است و امیدست

پرواز به آنجا که سرود است و سرور است 

«فریدون مشیری»