پرواز..

«پرواز را به خاطر بسپار؛ پرنده مردنی است»