پیمایش خط الراس چالزندی به کولاوا

مورخه ۲۵ دی ماه همراه تعدادی از همنوردان همیشه همراه  خط الراس چالزندی به کولاوا را پیمایش نمودیم
چالزندی نام منطقه ای در جنوب غربی قروه می باشد که دارای معادن سنگ و از پشت اداره هوا شناسی شروع می شود.
گزارش تصویری این برنامه….

مسیر خط الراس

ابتدای مسیر

 صبحانه را در زیر قله صرف نمودیم 

قله کولاوا

همراه مهدی 

همراه صدیقه (همسر برادرم) در مسیر معدن