کوهها باهمند و تنها  

مون بلان بلندترین رشته کوه آلپ

کوهها باهمند و تنها

همچون ما با همان تنهایان

(شاملو)