کوچه باغ برفی…

او در کوچه باغ برفی،آهسته می رود
در میان جاده های برفی، نرم نرمک گام بر می دارد 
 شاید باز یابد گمشده خویش را  
براستی تا به کجا می برد این دل، او را؟