یاد سامان نعمتی گرامی باد

سیزده سال پیش در۲۷ تیر ماه سال ۱۳۸۷  زنده یاد سامان نعمتی عضو باشگاه قاجر قروه برای همیشه در ارتفاعات نانگاپاربات جاودانه شد.