عشق چیست؟

از کــــودکی پـــرســیـدند عــشق چــیـست ؟ گــفـت : بـــازی

از نــــوجـوانی پــرسـیـدند عــشق چــیست ؟ گــفـت : کـــیـنـه

از جـــوانـی پـــرســیـدند عــشق چــیـست ؟ گــفـت : پــــول و ثـــروت

از پــــیـری پـــرســیـدند عـــشق چــیـست ؟ گــفـت : عـــــمـر

از گـــل پـــرســیـدند عـــشق چــیـست ؟ گــفـت : از مــن خــوشـبـوتـر

از پـــروانـه پـــرســیـدند عـــشق چــیـست ؟ گــفـت : از مــن زیــبـاتـر

از خورشید پرسیدند عشق چیست؟ گفت : از مــن ســـوزانــتـر

و در آخـــر از خــــود عـــشـق پـــرســـیـدند :

ای عـــشق تـــو کـــیـستی . . ؟

گـــفـت : بـه خـــدا قــــسـم ، نـــگاهـی بـــیـش نـــیـستـم . . !