بیا تا قدر یکدیگر بدانیم…

بیا  تا  قدر یک  دیگر  بدانیم                         که تا ناگه ز یک دیگر نمانیمچو مومن آینه مومن یقین شد                       چرا  با   آینه  ما   روگرانیمکریمان جان فدای دوست کردند                  سگی بگذار ما هم مردمانیمفسون  قل اعوذ و قل  هو الله                   چرا در عشق […]

بیشتر بخوانید  

ای کاش….

«کاش می شد خالی از تشویش بود برگ سبزی تحفه ی درویش بودکاش تا دل می گرفت و می شکست عشق می آمد کنارش می نشستکاش با هر دل , دلی پیوند داشت هر نگاهی یک سبد لبخند داشت… کاش لبخندها پایان نداشت سفره ها تشویش آب و نان نداشتکاش می شد ناز را دزدید […]

بیشتر بخوانید  

پرواز….

 پرواز را به خاطر بسپار؛ پرنده مردنی است 

بیشتر بخوانید  

مفهوم زندگی…

زندگی در صدف خویش گهر ساختن استدر دل شعله فرو رفتن و نگداختن استعشق ازین گنبد در بسته برون تاختن استشیشهٔ ماه ز طاق فلک انداختن استسلطنت نقد دل و دین ز کف انداختن استبه یکی داد جهان بردن و جان باختن استحکمت  و  فلسفه را  همت  مردی  بایدتیغ اندیشه بروی دو جهان آختن استمذهب […]

بیشتر بخوانید  

تفاوتها

آنچه آدمـــــها را در کنــــار هم نگــــه میداردشبــــــاهت هایشان نیستدرک و شعورشــــان استنسبت به تـــــفاوت هایشان…..!

بیشتر بخوانید  

تصویر یک شب رویایی

دورنمای کولاوا(کومالیا)از دریاچه سراب قروه

بیشتر بخوانید