صعود به دکل و اللنریاتاق

روزجمعه ۱۷ بهمن ماه با ۱۰ تن از همنوردان به دکل از مسیر سرانجیک و اللنریاتاق صعود کردیم. گزارش تصویری در ادامه مطلب…. همراه همنوردان در اللنریاتاق همراه مهدی و مشتاق

بیشتر بخوانید  

صعود به قله کولاوا

روز جمعه ۱۹ دیماه با ۵۱ تن از همنودان به قله کولاوا از مسیر سبز صعود نمودیم. گزارش تصویری در ادامه مطلب.. همنوردان در قله همراه مهدی و مشتاق

بیشتر بخوانید  

صعود به قله کولاوا ازمسیر ( النلریاتاق -دکل-معدن- دکل)

روزجمعه همراه ۱۵ تن از همنوردان صعود به قله کولاوا از مسیر دکل- النلریاتاق و معدن داشتیم. اولین برف پاییزی را در نزدیکی های قله تجربه کردیم. گزارش برنامه در ادامه مطلب…. قله کولاوا معدن همراه مهدی و مشتاق در مسیر دکل

بیشتر بخوانید