دیروز….امروز…

دیروز….سادگی زیباترین رنگ دنیا بود ….. امروز…سادگی بزرگترین خطای آدم هاست…

بیشتر بخوانید  

زندگی یعنی…..

روزی از گلی پرسیدم:زندگی یعنی چی؟ گفت:«زندگی چیزی نیست جز بوی خوش و عطر من» از سنگی پرسیدم:زندگی یعنی چی؟ گفت:«زندگی چیزی نیست جز استواری و قدرت من» از رودخانه پرسیدم:زندگی یعنی چی؟ گفت:«زندگی چیزی نیست جز طراوت و پاکی من» از انسانی پرسیدم:زندگی یعنی چی؟ گفت:«زندگی چیزی نیست جز مهر و محبت درون من»

بیشتر بخوانید