بهاران…

«در بهاران کی شود سرسبز سنگ

خار شو تا گل بروید رنگ رنگ»